സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം


സംസ്ഥാന വനിത-ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെ കീഴിലെ സ്റ്റേറ്റ് നിർഭയ സെല്ലിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം, ത്യശൂർ ജില്ലകളിൽ 12 വയസിന് താഴെയുളള അതിജീവിതകളായ പെൺകുട്ടികൾക്കായുളള എസ്.ഒ.എസ്. മോഡൽ ഹോമുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുളള കുട്ടികളുടെ മാനസികാരോഗ്യമേഖലയിൽ പ്രവർത്തന പരിചയമുളള സന്നദ്ധ സംഘടനകളിൽ നിന്നും താല്പര്യപത്രം ക്ഷണിച്ചു.  2015 ലെ ബാലനീതി നിയമവും, ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ചുളള ഭൗതീക സാഹചര്യങ്ങളും പ്രവർത്തനവും നിർബന്ധമാണ്.  രജിസ്‌ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ്, ആഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്, രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് തുടങ്ങിയവ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ള പ്രോപ്പോസൽ ഒക്‌ടോബർ 17 ന് മുമ്പ് സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓഡിനേറ്റർ. നിർഭയ സെൽ, ഹൗസ് നം. 40, ചെമ്പക നഗർ, ബേക്കറി ജംഗ്ഷൻ, തിരുവനന്തപുരം - 1  എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ അയക്കണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: www.wcd.kerala.gov.in, ഫോൺ: 0471-2331059.